פרסם אצלנו
צור קשר
יום ראשון 21.04.2024
"התועלת בייצור חשמל סולארי גבוהה ב-% 30 מתעריף החשמל - אי אפשר לדבר יותר על סבסוד"
24/04/2012 12:59

משרד האנרגיה מקדם החלטת ממשלה מזהמת ביום א' הקרוב התמודדות עם משבר החשמל באמצעים מזהמים של שריפת סולר התעלמות מוחלטת מהאופציה הירוקה של אנרגיה סולארית

 הודעה לעיתונות של איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל

משרד האנרגיה מקדם החלטת ממשלה מזהמת ביום א' הקרוב
התמודדות עם משבר החשמל באמצעים מזהמים של שריפת סולר
התעלמות מוחלטת מהאופציה הירוקה של אנרגיה סולארית


ירום אריאב, מנכ"ל האוצר לשעבר בדוח כלכלי מקיף:

"...כשיש לנו אנרגיה סולארית מתחת לאף זה אבסורד שלא לפתח אותה..."

"התועלת בייצור חשמל סולארי גבוהה ב-% 30 מתעריף החשמל - אי אפשר לדבר יותר על סבסוד"


איתן פרנס, מנכ"ל ומייסד איגוד החברות:

"...ישראל יכולה וצריכה לאשר מכסות סולאריות כחלק מהמאמץ להתמודד עם המשבר הצפוי בקיץ אך במקום זאת מתעלמת מהאופציה הסולארית, הירוקה והכלכלית ומקדמת רכישה והפעלה של גנרטורים מזהמים ..."


איגוד החברות לשר להגנת הסביבה:

"... מבקשים את התערבותך הדחופה לאיזון הפגיעה בהחלטת הממשלה בקידום מכסות ייצור לגגות סולאריים
קטנים לקיץ הקרוב כמענה זמין למחסור הצפוי במשק החשמל..."

"...אנו קוראים לשרי ממשלת ישראל להתערב ולאשר ייצור חשמל סולארי לקיץ..."

נושא ההחלטה:

נקיטת צעדים להתמודדות עם המחסור הצפוי בחשמל בקיץ 2012
נוכח המחסור הצפוי בחשמל בקיץ 2012, ועל מנת לאפשר, ככל הניתן, תפעול מיטבי, בנסיבות הקיימות,של יכולת ייצור החשמל במשק והמשך אספקת חשמל סדירה לתושבי המדינה תוך שמירה על שרידות מערכת החשמל:
מחליטים:
א. להטיל על שר האנרגיה והמים :

1. לקבוע בהתאם לסמכותו הוראות וקריטריונים מידתיים ושוויוניים להפסקות חשמל יזומות בשעת מחסור

לעניין החלטה זאת, "שעת מחסור" – התקופה בקיץ 2012 בה היקף ההיצע הצפוי עולה על הביקוש הצפוי בפחות מ-400 מגוואט.

2. לבחון את האפשרות להסדרת השימוש בגז טבעי כך שכמויות גז טבעי בידי ספק שירות חיוני יועברו לתחנות כח פרטיות המושבתות באופן חלקי או מלא עקב מחסור בגז טבעי, כדי שיופעלו לפי הוראת מנהל המערכת לטובת הספקת חשמל לפי צורכי המשק.

3. לבחון אפשרות להסדרה במסגרתה יחויבו צרכני חשמל גדולים שלא לצרוך חשמל בשעת מחסור בזמנים ובתנאים כפי שייקבעו לרבות השתתפות בהסדרי פסגה ניידת כפי שנקבעו על ידי הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל.

4. לקבוע הסדרים מיוחדים לשעת מחסור שיאפשרו אספקת דלקים ליחידות ייצור של ספק השירות החיוני לרבות הוראות לעניין סדרי עדיפות בפעולות פריקה, אחסון, הולכה, והזרמת דלקים וכן, ככל שיידרשו, וכן הוראות לעניין הקמה ותחזוקה של קווי דלק.

ב. להנחות את שר האוצר, בהתייעצות עם שר האנרגיה והמים, לקבוע הוראות לשעת מחסור לעניין סדרי עדיפות בפריקת דלקים המיועדים למשק הישראלי במקשר קצא"א באשקלון.

ג. לקבוע כי מערכת הביטחון תפעיל בשעת מחסור את כלל הגנראטורים בהספק העולה על KVA100 אשר מצויים ברשותה על פי הוראת מנהל המערכת, אשר תינתן בהתרעה מינימאלית של ארבע שעות. מנכ"ל משרד הביטחון יעביר למנהל המערכת מידע לגבי היקף הספק הגנראטורים הצפוי להפעלה בשעת מחסור, ויאפשר רישום היקף ההפעלה בפועל לצורך קבלת החזר מתאים במסגרת ההסדרה הרלוונטית של הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל להפעלת גנראטורים של צרכנים בעת מחסור בחשמל כאמור להלן.

ד. להנחות את שר הפנים לעגן את חובתן של רשויות מקומיות להפעיל בשעת מחסור את כלל הגנראטורים בהספק העולה על KVA100 בידיהן, וזאת על פי הוראת מנהל המערכת. שר הפנים יורה לרשויות המקומיות אשר ברשותן גנראטורים בהספק האמור להצטרף להסדרה הרלוונטית של הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל להפעלת גנראטורים של צרכנים בעת מחסור בחשמל, וכן יורה להן להפעילם לפי הוראת מנהל המערכת אשר תינתן תוך התרעה מינימאלית של ארבע שעות.

ה. להנחות את שר הפנים ואת השר להגנת הסביבה לגבש את תיקוני החקיקה הנדרשים ולתת היתרים נדרשים, על פי צורך, על מנת לאפשר התקנתן, חיבורן והפעלתן של טורבינות גז יבילות בהספק העולה על 20 מגוואט, עד ליום 1.7.2012.
ו. להנחות את מוסדות התכנון לבצע תיקונים בתמ"אות בעניין אתר חגית (הרחבת תקן Nox ) חיפה ג' (ניצול מזוט 0.5%), ואתר רידינג (מזוט) לאפשר הוצאת היתרי בנייה עד ליום 1.6.2012.
ז. להנחות את השר להגנת הסביבה לתקן את ההוראות האישיות למניעת מפגעים מתחנות כוח של חברת החשמל לפי סעיף 8 לחוק למניעת מפגעים התשכ"א – 1961 (להלן – "ההוראות האישיות"), כך שתתאפשר הפעלתן בשעת מחסור של כל יחידות הייצור של ספק השירות החיוני בדלק שאיננו הדלק העיקרי לרבות הפעלת תחנות הכוח רדינג ד' וחיפה ג' במזוט 0.5%, ובנוסף, לאפשר הפעלה בשעת מחסור של בית זיקוק חיפה במזוט.
לתקן את ההוראות האישיות בכדיי למנוע מגבלות פליטה כוללת באתרים של ספק השירות החיוני בשעת מחסור.
וכן לתקן את ההוראות האישיות אשר ניתנו לגורמים שונים במשק כדי למנוע מגבלות שעתיות לעניין הפעלת יחידות ייצור חשמל לרבות גנראטורים בשעת מחסור, כדי למנוע מגבלות הפעלה של יחידות ייצור חשמל לרבות גנראטורים בכפוף לתנאי מזג אוויר בשעת מחסור .
ח. להנחות את הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל להסיר מגבלות לענייני הפעלת גנראטורים בהסדרי הפעלת הגנראטורים והסדרי פסגה ניידת בשעת מחסור, אשר יופעלו בכפוף להנחיות מנהל המערכת.
ט. להנחות את הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל להכיר במלוא העלויות הנובעות מביצוע החלטה זו במסגרת התעריפים.


דברי הסבר

ישראל עומדת בפני סכנה מוחשית של בצורת חשמל בקיץ הקרוב. הנסיבות הקיימות, בהן אספקת הגז הטבעי ממצרים אינה רציפה למן יום 05.02.2011, ובמרבית הזמן מופסקת כליל, וההתדלדלות של מאגרי הגז הטבעי הזמינים מול חופי ישראל, מובילים לחוסר יכולת הייצור באמצעים הקיימים המבוססים על גז טבעי.

רמת הרזרבה הצפויה לקיץ הקרוב נמוכה ביותר ועומדת על כ-5% בלבד, וזאת עקב אי הקמת מחז"מ אלון תבור כחלק מתכנית החירום 2008 במועד, בנוסף לנחיתות כושר הייצור בעת הפעלה בסולר יחסית להפעלה בגז טבעי במקצת היחידות, ומחסור בגז טבעי ביחידות ייצור פרטיות שאינן ערוכות להפעלה בסולר. החשש להפסקות חשמל יתעצם במקרה של תקלה באחת מיחידות הייצור וכן בשעות צריכת שיא.

בנוסף, מערכת הזרמת דלקי גיבוי ליחידות הייצור נמתחת עד קצה גבול היכולת, וזאת עקב הצרכים הכבדים.

לצורך התמודדות עם המחסור הקרב, הוקם במשרד האנרגיה והמים צוות היגוי בראשות מנהל מינהל החשמל בו חברים נציגי כל הגורמים הרלוונטיים ובין היתר המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, משרד האוצר, רשות הגז הטבעי, וכן חברות התשתית הממשלתיות: חברת החשמל לישראל בע"מ, חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וחברת נתיבי גז בע"מ. צוות ההיגוי בוחן ומקדם באופן שוטף רעיונות שונים ופתרונות לבעיות הנוצרות מעת לעת בתחום שינוע ומיכול הדלקים, בתחום הגדלת כושר ייצור החשמל כמו גם בתחום הקטנת וצמצום הביקושים.
כך למשל הכפילה עבודת הצוות את כושר המיכול של דלקי הגיבוי של חברת החשמל ברחבי הארץ בכלל ובאזור הצפון בפרט, קידמה פתרון שהיה תקוע שנים רבות לצורך שיפור שינוע דלקים לתחנת הכוח גזר, יזמה וקידמה הרחבת השימוש בדלקי גיבוי ביחידות הייצור השונות, הוספת ייצור באמצעות גנראטורים הנמצאים ברשות צרכנים שונים וכן שימוש עתידי בטורבינות גז יבילות המתאימות גם לשימוש בעת חירום. בנוסף בחן הצוות והמליץ לרשות לשירותים ציבוריים – חשמל להוסיף הסדרים שונים להקטנת הביקוש כמו למשל הסדר אשר יקנה הנחה משמעותית בחשבון החשמל בגין הפחתת צריכת החשמל.

במסגרת פעילות הצוות התברר כי ישנם צעדים אותם לא ניתן יהיה לנקוט בתוך פרק הזמן הנחוץ, ולפני הקיץ הקרוב, אלא באמצעות הכרזה על מצב חירום במשק החשמל והנחיית השרים הנוגעים בדבר לעניין פעולות הנדרשות מצדם כדי למזער את הסיכוי והצורך לבצע הפסקות חשמל מאולצות בקיץ הקרוב.

כך למשל:
א. נדרש להכין הוראות מפורטות למנהל המערכת לעניין הקריטריונים לפיהם יושלו צרכנים בעת הצורך הנובע מעודף ביקוש על יכולת היצע החשמל במשק;
ב. לאפשר הפעלת יחידות ייצור פרטיות, אשר מושבתות באופן חלקי או מלא עקב המחסור בגז טבעי, כמו למשל יחידת הייצור של משאב ייזום ופיתוח (48 מגוואט, בהשבתה מלאה), יחידת הייצור של בתי זיקוק אשדוד (49 מגוואט, מתוכם מופעלים רק 19 מגוואט), יחידת הייצור של איי.פי.פי.דלק אשקלון (87 מגוואט, מתוכם מופעלים רק כ-35 מגוואט) ואחרות. תיבחן האפשרות להפעלת יחידות כאלה בגז של ספק השירות החיוני, לטובת משק החשמל;
ג. לאפשר השלה מבוקרת, יזומה או וולונטרית, של צרכני חשמל במתח עליון, שהם בד"כ צורכים הספק העולה על 10 מגוואט, בהתאם לצרכי האיזון בין הביקוש לחשמל ליכולת הייצור. דוגמא לצרכנים כאלה הם מתקני ההתפלה בחדרה, פלמחים ואשקלון, מפעלי נשר רמלה, ואחרים;
ד. לקבוע סדרי עדיפויות משקיים לעניין פריקת דלקים בנמלים, לרבות במקשר קצא"א באשקלון, והזרמתם של אותם דלקים לכיסוי צרכי החשמל מחד, וכיסוי צרכי המשק שאינם חשמל, מאידך;
ה. לוודא גיוס גנראטורים המוחזקים בידי גורמי ממשל שונים לצורך הפעלתם בעת צפי למחסור בכושר ייצור, תחת הסדרת השימוש בגנראטורים כאלה ע"י הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל. מדובר בגנראטורים המצויים ברשות מערכת הביטחון וכן גנראטורים המוחזקים בידי השלטון המקומי;
ו. לאפשר הקמתן של יחידות ייצור ניידות וחיבורן לרשת החשמל לצורכי ייצור חשמל, תוך כדי מתן טיפול מהיר בהליכים הסטטוטוריים והליכי הרישוי הנדרשים לעניין זה;
ז. שימוש בדלקים חלופיים בחלק מאתרי הייצור אשר מחייב שינוי בהוראות דין ובתמ"אות קיימות;
ח. להורות לרשות לשירותים ציבוריים – חשמל להסיר מגבלות שעתיות (יומיות ושנתיות) מהסדרים כגון "פסגה ניידת" ו"הסדר גנראטורים";
ט. להורות לרשות לשירותים ציבוריים – חשמל לכסות במלואן את עלויות ספק שירות חיוני שייגרמו עקב ביצוע הפעילויות הנזכרות לעיל.

לסיכום, מטרת הצעה זו הינה לאפשר התמודדות, ככל הניתן, עם המחסור הצפוי תוך שמירה על שרידות מערכת החשמל במדינה והקטנת הנזקים למשק הלאומי.

ביצוע כל הפעולות הנדרשות ייעשה תוך נקיטת הסברה רחבה בקרב הציבור. תקציב ההסברה מצוי ברשותו של משרד האנרגיה והמים אשר נערך לשם כך בימים אלה.

יודגש, כי כבר עתה ידוע כי תהיינה עתות מחסור נוספות אשר יידרשו הסדרים מיוחדים נוספים.


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy