פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
הערכת רזרבות הגז הטבעי בשדה הגז "תמר"
16/03/2013 11:35

בהתאם להערכה החדשה רזרבות הגז במאגר תמר גדלו במקצת.ההערכות נכללות בדיווח המיוחד לבורסה לניירות הערך ב-14 למארס 2013.

 הערכת רזרבות הגז הטבעי בשדה הגז "תמר":
דוח (NSAI - להלן ) Netherland Sewell and Associates Inc. בחודש מרס 2013 , קיבלה השותפות מחברת
Management SPE - Petroleum Resources (2007) , אשר הוכן על-פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום
על פי הדוח האמור, רזרבות הגז הטבעי והקונדנסט בחזקת "תמר" המסווגות .(SPE-PRMS - להלן ) System
נכון ליום 31 בדצמבר 2012 הינם כדלקמן: אומדן (Approved For Development) כרזרבות שאושרו לפיתוח
ושל קונדנסט – 9.3 מיליון חביות, BCF 7,027.8 של גז טבעי הוא (Proved Reserves) 1P הרזרבות המוכחות
ושל קונדנסט – 3.9 מיליון BCF 2,932.1 של גז טבעי הוא (Probable Reserves) אומדן הרזרבות הצפויות
ושל קונדנסט- 2.1 BCF 1,583.6 של גז טבעי הוא (Possible Reserves) חביות. אומדן הרזרבות האפשריות
מיליון חביות.
ההערכות הנ"ל הן הערכות אשר לגביהן עדיין לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע
נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז, לרבות כתוצאה
מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים.


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy