פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
רציו גייסה מימון ללווייתן
23/03/2017 20:35

שותפות רציו המחזיקה ב-15% מלווייתן חתמה על הסכם המימון לצורך השתתפותה בפיתוח מאגר לווייתן. השותפות הודיעה כי חברה בת בבעלותה המלאה חתמה על הסכם לגיוס 400 מיליון דולר עם קונסורציום בנקאי הכולל את HSBC, BNP, ING, Natixis, פועלים, דיסקונט ואמרו בנק. ההסכם הוא להלוואה של 250 מיליון דולר עם אפשרות להגדלה ב-150 מיליון דולר נוספים.

 | חדשות האנרגיה |

ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית משתנה אשר תשולם מדי שלושה חודשים, המחושבת לפי ליבור בתוספת מרווח מדורג ששיעורו האפקטיבי הממוצע (כולל עמלות שישולמו עד 120  ימים ממועד חתימת ההסכם ) יעמוד לאורך תקופת ההלוואה (מחושב לפי תקופת הלוואה של 24 חודשים) על 3.9%.  בהתאם להערכת הנהלת החברה במועד זה באשר לאופן ביצוע המשיכות. בנוסף התחייבה השותפות לשלם עמלת אי ניצול אשראי בשיעור של 1.3% מיתרת הקרן הבלתי מנוצלת.

כספי ההלוואה יועברו בהתאם לדרישות התשלום שיוציא המפעיל בפרויקט לוויתן לשותפים בפרויקט לוויתן וכן לצורך מימון עלויות ההלוואה ויועברו כהלוואה לשותפות באותם תנאים  להבטחת פירעון ההלוואה תשעבד השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקט לוויתן , לרבות, בין היתר, חזקות לוויתן, הסכם התפעול המשותף, ציוד הפרויקט ופוליסות הביטוח, הסכמי מכירת גז (כולל הסכמים שיחתמו בעתיד, ככל שייחתמו), זכויות השותפות מתוקף אישור היצוא לירדן, מניות השותפות בחברת לוויתן מערכת הולכה בע"מ וחשבונות ההלוואה. ההלוואה הינה  ולמלווים לא תהא זכות חזרה לנכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם.

הסגירה הפיננסית של רציו משלימה את הסגירה הפיננסית שביצעו לאחרונה שותפויות דלק ואבנר ובהתאם להחלטת ההשקעה הסופית שפרסמה השותפה העיקרית ומפעילת המיזם, חברת נובל אנרג'י. ההשקעה הכוללת בפיתוח לווייתן נאמדת בכ-3 מיליארד דולר. השותפות אמורה להתחיל לספק גז ללקוחותיה במחצית השניה של 2019. הלקוח העיקרי עימו נחתם עד כה הסכם היא חברת הגז הירדנית. בנוסף חתומה השותפות על הסכמים עם ארבע תחנות כוח בישראל ועם חברת פז. במהלך השנה הקרובה מקווים השותפים לחתום על עסקות יצוא נוספות, עם לקוחות בטורקיה או במצרים. על פי הערכות לא יוכלו שותפויות הגז בישראל לספק גז ללקוחות בשתי המדינות.

משרד האנרגיה פועל במקביל לחתימת הסכם להקמת תשתית יצוא לאירופה. גורמים בענף האנרגיה טוענים שלמיזם כזה אין כל בסיס כלכלי ולא ברור מדוע מנסה המשרד לקדם את המיזם.


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy