פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
רווחי שותפויות הגז עלו ב-50%
26/03/2017 19:09

רווחי דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט זינקו ב-2016 בכ-50%. שתי השותפויות הנמנות עם קבוצת דלק של יצחק תשובה הרוויחו בשנת 2016 326.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 218.4 מיליון דולר ב-2015. דלק קידוחים השיגה רווח נקי של כ- 158.5 מיליון דולר בשנת 2016, ואבנר רשמה רווח נקי של כ- 168.4 מיליון דולר. השלמת עסקת מכירת המאגרים כריש ותנין הניבה לשותפויות רווח של כ- 42.3 מיליון דולר.

 | חדשות האנרגיה |

הכנסות השותפויות גדלו בשיעור של כ-10% ועמדו על כ- 542 מיליון דולר בשנת 2016 לעומת כ- 494 מיליון דולר בשנת 2015.  הגידול נגרם בשל עלייה של 12% במכירות הגז מתמר. למרות מתווה עולה של מחיר הגז ללקוח העיקרי, חברת החשמל, דיווחו השותפויות על ירידה במחיר הממוצע של הגז, בין השאר בעקבות הסכמים במחירים נמוכים יותר עם יצרני החשמל הפרטיים. על פי ההסכם בין שותפות תמר לחברת החשמל מתעדכן מחיר הגז מידי שנה בתוספת של אחוז ושיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית. החל משנת 2020 צפוי המחיר לרדת באחוז מידי שנה בקיזוז עליית מדד המחירים בארצות הברית. תשלומי התמלוגים למדינה הסתכמו ב-819 מיליון שקל.

צריכת הגז מתמר עלתה במהלך 2016 בכ-12% לעומת שנת 2015, ועמדה על כ- 9.3 BCM (לעומת כ- 8.3 BCM בשנת 2015), עיקר הגידול נובע מהרחבת השימוש בגז לייצור חשמל על חשבון הפחם. הגידול בכמויות הגז שנצרכו קוזז על ידי ירידת המחיר הממוצע של יחידת תפוקת גז טבעי וחבית קונדנסט.

תכנית העבודה של מאגר תמר כוללת השלמת חיבור קידוח תמר 8 וכן הערכות לחלופות ייצוא הגז מפרויקט תמר למדינות שכנות. במקביל בוחנות השותפויות חלופות שונות למכירת החזקותיהן במאגר תמר בהתאם להוראות מתווה הגז, לרבות באופן של מכירה לצד שלישי או מכירה באמצעות הנפקה לציבור.

בעקבות קבלת החלטת ההשקעה בלווייתן פרסמו השותפויות, במסגרת הדוחות השנתיים, דוח הערכת משאבים מעודכן ותזרים חזוי ממאגר לוויתן (DCF). על אף שאין כל שינוי בהערכת המשאבים הכוללת במאגר, הרי שהחלטת ההשקעה הובילה לסיווגם מחדש של חלק מהמשאבים המותנים (C) לעתודות (P). חלק מהמשאבים אשר סווגו עד למועד קבלת החלטת ההשקעה כמותנים (Contingent), סווגו כעת כעתודות ( Proved, probable, possible). כיום עומדת הערכת המשאבים מסוג 2P על כ- 12.5 TCF, ואילו הערכת המשאבים מסוג 2C עומדת על כ- 9.4 TCF וסה"כ כל כמות הגז במאגר מוערכת בהיקף של כ-  TCF21.9.

בשבועות הקרובים יחלו בביצועם של שני קידוחי הפקה נוספים (לוויתן 5 ולוויתן 7) בנוסף לשניים הקיימים.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט: "לצד קידום הסכמי ייצוא נוספים, נמשיך לקדם את הרחבת השימוש בגז הטבעי במשק הישראלי על כל רבדיו לייצור חשמל, לשימוש תעשייתי, לתחבורה ואף לשימוש ביתי, באופן שיאפשר לכלל אזרחי ישראל להנות מהיעילות והכלכליות של הגז הטבעי לצד אוויר נקי ובריא יותר. שנת 2016 היתה שנת מפנה של עשייה וצמיחה במשק הגז הישראלי בכלל, ובשותפויות, דלק קידוחים ואבנר בפרט. לאחרונה, כתוצאה מאימוץ מתווה הגז, הצלחנו לקדם מהלכים חשובים דוגמת חתימת הסכמי אספקת גז בישראל ובאזור, סגירת המימון וקבלת החלטת ההשקעה לפיתוח לוויתן. מהלכים אלה תרמו לצמיחת הכלכלה הישראלית, והם מהווים נדבך מהותי ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח של השותפויות".

יוסי גבורה, משנה למנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט: "תוצאות השותפויות מביאות לידי ביטוי איתנות פיננסית המגובה בתזרים מזומנים יוצא דופן, כתוצאה מפעילות שוטפת. סגירת מימון לוויתן בהיקף של 1.75 מיליארד דולר והשלמת גיוס אגרות חוב סדרה א' מאפשרים לנו להמשיך במימוש אסטרטגית השותפויות, שעיקרה פיתוח פרוייקט לוייתן, הרחבת פרוייקט תמר ויצירת שוק גז טבעי איזורי שיאפשר את מימוש מלוא פוטנציאל תגליות הגז שלנו והמשך פעילות האקספלורציה בים התיכון ".


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy