פרסם אצלנו
צור קשר
יום שישי 25.05.2018
חוב ח.החשמל לצרכנים ייפרס ל-15 שנים
09/03/2011 17:26

רשות החשמל: החזר חוב חברת החשמל לצרכנים בהיקף 2 מיליארד ייפרס על פני 15 שנים לצורך מניעת מצוקת חשמל בשנת 2013 והקמת שלוש תוספות קיטוריות. החזר זה צפוי להביא לירידת תעריפים בסך 0.5% שתיכלל במסגרת רכיבים נוספים שישפיעו על עדכון התעריפים הקרוב

רשות החשמל: החזר חוב חברת החשמל לצרכנים בהיקף 2 מיליארד ייפרס על פני 15 שנים לצורך מניעת מצוקת חשמל בשנת 2013 והקמת שלוש תוספות קיטוריות. החזר זה צפוי להביא לירידת תעריפים בסך 0.5% שתיכלל במסגרת רכיבים נוספים שישפיעו על עדכון התעריפים הקרוב

רשות החשמל קבעה כי פריסת החוב מותנית בביצוע תכנית התייעלות מקיפה, עמידת החברה באבני דרך ופיקוח ובקרה על ידי הרשות אחר התקדמות הקמת התוספות הקיטוריות. איחור מעבר למועדים שקבעה הרשות יביא להפחתת העלות המוכרת לחברה בהיקפים יחסיים.

לאור צפי למחסור בחשמל משנת 2013 ואילך ולאור מצבה הפיננסי הקשה של חברת החשמל (לרבות הורדת הדירוג האחרונה), החליטה רשות החשמל לפרוס את חובה של החברה לצרכנים עד סוף שנת 2025 זאת, בין היתר, לאחר פניה למנכ"ל משרד האוצר. אמדן עלות הקמת התוספות הקיטוריות בגינן מבוצעת פריסת החוב הינו 3.6 מיליארד ₪.
הרשות מצפה כי שלושת התוספות הקיטוריות בהספק מותקן כולל של כ- 375 MW תוקמנה עד חודש דצמבר 2013. השלמת בניית התוספות הקיטוריות תשפר את נצילותן האנרגטית של התחנות ותחסוך לצרכני החשמל עלויות של מאות מיליוני שקלים בשנה.

החוב הקיים נובע מהפרש בין עלויות סל הדלקים המוכר בתעריף לשנת 2009 ועומד על סך של 2 מיליארד ₪.
פריסת החוב נדרשת, כאמור, כדי לאפשר לחברת החשמל לבנות את התוספות הקיטוריות כדי למנוע מחסור צפוי בחשמל החל משנת 2013 וכדי לעודד הקדמת סגירת תוספות אלה אשר תביא לידי מזעור עלויות לצרכן בהיבט של עלויות סל הדלקים - נצילות גבוהה יותר של התחנות ומניעת הפסקות החשמל, הצפוי מהגדלת הנצילות של מחז"מים סגורים לעומת השארתם כטורבינות גז פתוחות.
הרשות סרבה לחייב את צרכני החשמל לשלם מראש לחברה בגין סגירות התוספות, ומחליטה כי עדכון עלויות התעריף בגין החזר חוב לצרכנים בסך של 2 מיליארד ₪ יבוצע בפריסה עד סוף שנת 2025.
הרשות מתנה את ביצוע פריסת החוב האמור לעיל לתקופה האמורה בקיום כל התנאים הבאים:
א. סכום הפריסה יוחזר לצרכנים בתוספת הריבית הממוצעת צמודת מדד, שמכירה הרשות לחברת החשמל בבסיס התעריף (ריבית - (AILt.
ב. יתרת המימון הנדרש תועמד על ידי חברת החשמל.
ג. פריסת החוב לתקופה האמורה מותנית בתכנית התייעלות מטעם חברת החשמל כדלקמן:
לענין זה, יש לציין כי בתחילת השבוע הועבר ליו"ר הרשות לחשמל מכתב מטעם מנכ"ל משרד האוצר המבטא את מחויבות המדינה להשגת התייעלות בפעילות חברת החשמל גם כחלק ממתווה הרפורמה ואף כיעד בפני עצמו אשר יש לפעול להשגתו במהלך השנה הקרובה
(1) חברת החשמל תציג בפני הרשות, להערותיה, בתוך 90 יום ממועד החלטה זו, תכנית לשנוי ארגוני והתייעלות רב שנתית המאושרת על ידי דירקטוריון החברה, ואשר עומדת לפחות במתווה ההפחתה התעריפי.
(2) החברה תדווח לרשות אחת ל- 3 חודשים על התקדמות בפועל בישום תכנית ההתייעלות.
(3) מובהר כי ככל שיתקיים משא ומתן רציף בין נציגי החברה, הממשלה ונציגות העובדים בדבר ביצוע רפורמה במשק החשמל, הכוללת את רכיבי ההתייעלות האמורים, יושהה ביצוע תכנית ההתייעלות כאמור עד להסכמה בדבר מתווה הרפורמה ובלבד שרכיב ההתייעלות יסוכם ויופעל עוד בשנת 2011 .

סכום הפריסה ינותר ויבוקר על ידי רשות החשמל באמצעות מנגנון פיקוח על חברת החשמל, על מנת לוודא, כפי שהיה בהליך מימון שלב א' בתכנית החירום, כי החברה מנצלת הסכום אך ורק למטרת סגירת 3 התוספות הקיטוריות והשקעה בתכנית פיתוח מאושרת.
היקף סכום החוב הנפרס הינו סופי ומחייב ולא יוגדל או יופחת בהתאם לעלויות הקמת הפרוייקטים בפועל. כל עודף שיוותר ישמש את החברה אך ורק לביצוע תוכנית הפיתוח המאושרת.
החברה תתחייב בכתב בפני הרשות, כתנאי לביצוע הפריסה, כי תעמוד במועדי הסנכרון הבאים לתוספות הקיטוריות :
1. תוספת אחת – 15 ביולי 2013
2. תוספת שנייה – 15 באוגוסט 2013
3. תוספת שלישית – 1 בדצמבר 2013
כן תיקבע הפחתה בעלות המוכרת בגין אי עמידת החברה במחויבויות בלוחות הזמנים כאמור לעיל. לחברה תינתן תקופת "גרייס" בטרם הפעלת מנגנון ההפחתה אשר תעמוד על 45 יום מעבר לתאריכים הנקובים בהחלטה זו. לאחר תקופה זו לצורך הכרה תעריפית בסל הדלקים תחשב התחנה כתחנה סגורה (מחז"מ).
בנוסף במקרה של איחור של מעל לשנה במועד הסנכרון של כל אחת מהתוספות הקיטוריות, יופחת סכום בשיעור של 2% לשנה מסכום הפריסה בגין כל תוספת קיטורית.
הכספים האמורים בהחלטה זו, ינוהלו בחשבון ייעודי ונפרד ובבקרת רשות החשמל ומפקח מקצועי מורשה חתימה בחשבון שימונה על ידי הרשות, בהתאם לעקרונות אשר הוסדרו בהחלטה בגין מימון שלב א'.
מובהר בזה כי החלטת פריסת החוב האמורה הינה חריגה ביותר ונועדה לשרת צרכים דחופים של פיתוח משק החשמל ואת טובת הצרכנים במצב חריג וכי הרשות לא תאפשר מימון חריג נוסף החורג מעקרונות המתווה התעריפי.
הרשות מציינת כי פנתה אל מנכ"ל משרד האוצר בבקשה שהמדינה תעניק ערבויות ו/או סיוע אחר במטרה לסייע למשק החשמל ולחברה להקים את התוספות הקיטוריות.
טרם קבלת החלטה נערך שימוע לציבור ובנוסף, לאחר מכן נערך שימוע בעל פה בפני מליאת הרשות לגופים נוספים לבקשתם, לרבות איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים וחברת החשמל לישראל;


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy